Bestuurslid

Thijs de Boer

Voorzitter

Sinds de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 april 2013 is het afdelingsbestuur weer op volle sterkte met de verkiezing van drie nieuwe bestuursleden. Thijs de Boer is gekozen tot voorzitter van de PvdA in Oss/Maasland. De functie van voorzitter was beschikbaar gekomen omdat bestuursvoorzitter Henny van Uden om persoonlijke redenen was teruggetreden. Thijs de Boer is een nieuw gezicht binnen de afdeling Oss. Hij is in mei 2012 (opnieuw) lid geworden van de PvdA en wilde wel wat doen… In het verleden is hij actief geweest in de PvdA in Groningen en Hoorn (gewestelijke afgevaardigde; meeschrijven aan verkiezingsprogramma). Hij is in 1981 naar Oss gekomen als research medewerker bij Organon: werk, werk en nog eens werk tot 2010. In die jaren is hij o.m. voorzitter geweest van Volleybalvereniging Tendoss en Lid van het Plaatselijk Bestuur van het Maaslandcollege. Nu trekt hij van Drees en wil hij daar wat voor terug doen.

  • De eerste opdracht van een voorzitter is te zorgen (samen met zijn medebestuursleden) voor een goede organisatie van de afdeling. We zullen daarvoor onze stinkende best doen, maar dat kan alleen slagen als er actieve leden zijn die zich laten “organiseren”. We zijn een open partij en ieder die dat wil kan meepraten/beslissen: met de raadsfractie (bezoek de fractievergaderingen op het gemeentehuis; voor vergaderdata zie website), op de ledenvergaderingen etc. Of een middag de handen uit de mouwen steken door mee te doen met de Doe dagen. Doel is om met een versterkte afdeling de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan.te werken. Om dit te bereiken heeft het Afdelingsbestuur besloten om mee te doen aan het project “Brabant, samen in de aanval”. Hierover later meer.
  • Er komen Gemeenteraadsverliezingen aan en door de herindeling zullen die in November 2014 plaatsvinden, een half jaar na de rest van Nederland. Wie geinteresseerd is in de lokale politiek kan een bijdrage leveren (campagne voeren; meeschrijven aan het verkiezingsprogramma; plaatsing op de lijst) en hierover meebeslissen op de Algemene Ledenvergadering. Het Afdelingsbestuur gaat samen met onze politieke vertegenwoordigers in raad en raadscommissies werken aan een pakkend verkiezingsprogramma en een sterke lijst met breed draagvlak in stad en land. Daartoe is er al een Regiegroep ingesteld (besloten op det laatste ALV) en zal op de volgende ALV de kandidaatstellingscommissie formeel worden benoemd.
  • We zijn een politieke partij en het bestuur ziet het als een belangrijke opdracht de politieke discussie in de afdeling te stimuleren (uitnodiging landelijke politici; discussie met raadsleden, etc). Er gaat veel op de schop in 2014 en dat moet ons een zorg zijn.