Zeker zijn van goede zorg, dichtbij

Zeker zijn van goede zorg, dichtbij door ervoor te zorgen dat elke inwoner die zorg nodig heeft die ook krijgt, door professionals in sociale teams te voorzien van een maatwerkbudget en meer handelingsruimte, door de procedures zo eenvoudig mogelijk te houden. We willen een verbreding van het aanbod voor kwetsbare jongeren en ouderen, en wij creëren de komende periode gesubsidieerde banen in de zorg voor meer handen in huis en aan het bed.

  • Wij vinden dat bij zorgaanbestedingen kwaliteit het uitgangspunt moet zijn. We leveren de zorg die nodig is en geld voor zorg blijft voor zorg. In de afgelopen jaren is er sprake geweest van structurele onderbesteding van het zorgbudget. En is er onvoldoende gekeken naar wat burgers nodig hebben, het budget was leidend. Hierdoor zijn veel burgers afgehaakt, waardoor de zorg is onthouden die men nodig had.
  • PvdA wil dat er voldoende budget is voor goede jeugdzorg. Jongeren met zware problematiek moeten altijd adequaat geholpen worden. Zorginstellingen moeten beter gaan samenwerken om de wachtlijsten op te lossen en te voorkomen.
  • De organisatie van de jeugdzorg is complex en vindt plaats in het Basisteam Jeugd en Gezin. Dit moet leiden tot een betere en efficiëntere jeugdzorg, met minder verwijsmomenten en zorg die aansluit bij het kind.
  • De sociale wijkteams (met een wijkverpleegkundige) zorgen ervoor dat welzijn en zorg in de buurt of wijk eenvoudig beschikbaar zijn. De hulpvraag van de bewoner moet leidend zijn. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt worden van het sociale netwerk. Aan het werk en de spreekuren van de sociale wijkteams moet meer bekendheid worden gegeven.
  • Voor het leveren van hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, e.d.) is in het verleden een contract gesloten dat ver onder de kostprijs ligt, waardoor burgers niet de kwaliteit en service krijgen die nodig is en bovendien aangewezen zijn op één leverancier. Het oude contract loopt nu ten einde. Mede op aandringen van de PvdA worden bij een nieuw contract meerdere aanbieders betrokken, zodat er iets te kiezen is voor burgers. Ook zal meer rekening gehouden worden met de kwaliteit.
  • De PvdA vindt het Persoonsgebonden Budget (PGB) een effectieve manier om burgers zelf hun zorg te laten inkopen, vooral in complexe situaties waar zorg in nature vaak niet werkt. Het PGB moet beschikbaar blijven waar het mogelijk en effectief is.