Inzetten op een gezonde leefomgeving

Inzetten op een gezonde leefomgeving. De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk als gevolg van verkeer, industrie en de agrarische sector. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een goed evenwicht tussen het belang van economische activiteiten en volksgezondheid. Onze gemeente ligt in een gebied met een hoge dichtheid van veeteeltbedrijven met als gevolg een slechte luchtkwaliteit die bedreigend is voor de volksgezondheid: uitstoot van fijnstof, ammoniak en ziektekiemen (Q-koorts!) is het gevolg. De gemeente moet nu eindelijk eens in actie komen met een concrete aanpak.

  • De PvdA is de eerste geweest die zich tot het uiterste heeft verzet tegen een mega-mestfabriek op industrieterrein Elzenburg-de Geer. De beoogde fabriek is veel te groot. De locatie is veel te dicht op de nog steeds groeiende woonwijk Horzak. De risico’s van stankoverlast en voor de gezondheid zijn onacceptabel. En het vervoer van al die mest uit de Peel gaat voor veel verkeersoverlast zorgen.
  • Megamestfabrieken zouden bovendien de bijna ongeremde groei van de veestapel in onze dichtbevolkte regio in stand houden. De PvdA kiest in plaats daarvan voor het inkrimpen van de veestapel en zolang dat nog nodig is voor lokale en kleinschalige mestverwerking onder strenge voorwaarden met strikte handhaving.
  • De nieuwe omgevingswet en omgevingsvisie biedt kansen om allerlei ingewikkelde regels te versimpelen, maar dat is voor de PvdA geen doel op zich. De nieuwe wet vraagt ook een nadrukkelijke rol van de gemeente om de gezondheid van inwoners te beschermen. De PvdA vindt dat naast de wettelijke normen, ook wetenschappelijk geaccepteerde inzichten meegenomen moeten worden bij het verlenen van vergunningen.
  • Ter bevordering van de luchtkwaliteit moet een actieplan opgesteld worden. Zo sluiten we aan bij de uitspraak van de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat en dragen we bij aan een gezonde leefomgeving.
  • PvdA vindt dat er een strengere geurverordening ingesteld moet worden, omdat de huidige geurnormen overlast in veehouderij gebieden onvoldoende voorkomen. Een strengere geurverordening kan ook de vestiging van overlast veroorzakende bedrijven als mestfabrieken en veevoerfabrieken op bedrijventerreinen voorkomen.
  • Ongebruikte milieuvergunningen van veehouderijen worden door de Gemeente Oss zo snel als dat wettelijk mogelijk is ingetrokken.
  • Een veilige leefomgeving wordt gegarandeerd door adequaat toezicht en handhaving. De gemeente intensiveert de handhaving op veehouderijen.