NU EERST DE MENSEN

De PvdA investeert in zekerheden voor iedereen. Wij willen mensen zekerheid geven over de belangrijkste hoekstenen in ons leven, zoals wonen, werk, onderwijs en zorg. Met vooruitgang voor ieder mens als wenkend perspectief. Dat is waar we het allemaal voor doen.

Verkiezingsprogramma 2018

Werk voor iedereen, waarbij niet je beperking maar talent leidend is

Omdat wij geloven dat meer werk en minder werkloosheid bijdraagt aan een waardig bestaan, onderschrijven wij het Tienpuntenplan van de FNV voor gemeenten. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden. Binnen de eigen organisatie vindt de PvdA dat vijf procent van de arbeidsplaatsen gereserveerd dienen te worden

Lees verder

Gegarandeerd hulp bij armoede

Voor wie op eigen kracht of met ondersteuning geen baan kan vinden is er een fatsoenlijk vangnet. De PvdA heeft er mede voor gezorgd dat het niveau van de regeling “Meedoen is belangrijk” weer naar 120% van het sociale minimum is verhoogd. Wij kiezen ervoor om het niveau van ”Meedoen is belangrijk” verder te verhogen

Lees verder

Zeker zijn van goede zorg, dichtbij

Wij vinden dat bij zorgaanbestedingen kwaliteit het uitgangspunt moet zijn. We leveren de zorg die nodig is en geld voor zorg blijft voor zorg. In de afgelopen jaren is er sprake geweest van structurele onderbesteding van het zorgbudget. En is er onvoldoende gekeken naar wat burgers nodig hebben, het budget was leidend. Hierdoor zijn veel

Lees verder

Bijdragen aan een solidaire gemeente

Burgers ontmoeten elkaar op en rondom de sportvelden, bij verenigingsactiviteiten en in de dorpshuizen en wijkcentra. Daarbij is veel aandacht voor de ‘stenen’, maar het zou veel meer om de inhoudelijke invulling moeten gaan. Er is weinig oog voor de verschillen tussen de dorpskernen en de grote stadswijken, waar de sociale samenhang minder is. Mantelzorgers

Lees verder

Vanzelfsprekendheid van goed onderwijs

De PvdA stimuleert de samenwerking tussen de schoolbesturen en pleit voor goede spreiding van basisscholen in Oss. Daarnaast dient de kwaliteit van schoolhuisvesting op orde te zijn en waar nodig geïnvesteerd te worden. Verder uitbouwen van de 2-jarige hbo-opleiding dat tevens nieuwe mogelijkheden biedt voor hbo studenten om als stagiair in het Osse bedrijfsleven hun

Lees verder

Zeker zijn van een toegankelijke en veilige omgeving

Ons uitgangspunt is dat iedereen mee moet doen. Dan is het ook vanzelfsprekend dat de mindervalide medemens mee kan doen en gebruik kan maken van voorzieningen. Er mogen geen belemmeringen zijn om met een rolstoel toegang te krijgen tot winkels, gebouwen, overheidsinstanties, doktersposten, scholen, etc. De PvdA pleit voor een toegankelijke gemeente waar iedereen van

Lees verder

Voldoende betaalbare en duurzame woningen

Er moeten op korte termijn meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Om met name jongeren en ouderen te huisvesten. Voor inwoners die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen en ook geen woning kunnen kopen, moeten er voldoende ‘midden huur’ woningen beschikbaar zijn. PvdA onderschrijft de behoefte aan woningen voor mensen met een psychische beperking die

Lees verder

Inzetten op een gezonde leefomgeving

De PvdA is de eerste geweest die zich tot het uiterste heeft verzet tegen een mega-mestfabriek op industrieterrein Elzenburg-de Geer. De beoogde fabriek is veel te groot. De locatie is veel te dicht op de nog steeds groeiende woonwijk Horzak. De risico’s van stankoverlast en voor de gezondheid zijn onacceptabel. En het vervoer van al

Lees verder

Het bereiken van een klimaat neutrale stad

PvdA vindt dat er met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven een lokaal energieakkoord afgesloten moet worden om samen energiegebruik terug te dringen, gebouwen en woningen te verduurzamen en meer hernieuwbare energie te winnen. De Gemeente Oss geeft zelf het goede voorbeeld door daken van gemeentelijke accommodaties te benutten voor zonnepanelen en energiecontracten te sluiten met duurzame

Lees verder

Kunst en Cultuur voor iedereen

De PvdA vindt het nu tijd om de inzet en visie ten aanzien van kunst en cultuur uit te gaan bouwen en wij maken de keuze om niet meer te bezuinigen. Cultuur moet er voor ons allemaal zijn en niet voor de elite. Er dient daarom een meer divers publiek te worden bereikt. PvdA vindt

Lees verder

Leefbare wijken/ kernen en een aantrekkelijk stadscentrum

Een gezonde jeugd en veilige wijken/kernen zijn belangrijk voor de PvdA. Voor de jongsten betekent dit dat we voldoende groen en speelgelegenheden willen. De PvdA heeft zich de afgelopen periode met succes ingezet voor het behoud van de ‘kleinere’ speelvoorzieningen in de buurten. Tegelijktijdig willen we voor onze jongeren investeren in een aantrekkelijke stad met

Lees verder