Zorgplan ‘Samen zorgen voor Oss’

Er verandert veel in de zorg. De rijksoverheid heeft het geld voor ondersteuning thuis en de jeugdzorg doorgeschoven naar de gemeenten. Een grote verantwoordelijkheid. Deze taak kan de gemeente Oss aan, mits dingen goed geregeld worden en het geld eerlijk wordt ingezet. Op straat merk je dat ouderen, maar ook jongeren zich zorgen maken of ze in de toekomst nog wel de zorg krijgen die ze nodig hebben. Als mensen langdurig zijn aangewezen op steun van anderen is het belangrijk dat deze steun dicht bij mensen staat en niet verstopt is in een woud van bureaucratie. Wie het in eigen omgeving niet kan regelen, krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft. Door zorg eenvoudiger te maken en dichter naar de wijk of kern te brengen, willen wij de slag slaan die nodig is om de zorg in Oss toekomstbestendig te maken.
  1. PvdA Oss wil dat niemand tussen wal en schip raakt

De gemeente Oss heeft al veel gedaan om vanaf 1 januari 2015 een goede start te maken met de nieuwe zorgtaken. De PvdA zal de gemaakte keuzes altijd blijven toetsen aan goede zorg dichtbij, solidariteit en het mee kunnen blijven doen van mensen aan de samenleving. Om te voorkomen dat door de overgang van deze nieuwe taken niemand tussen wal en schip valt, vinden wij dat er een voorziening getroffen moet worden. Hiervoor willen wij de reservering van € 3 miljoen benutten, waarvan we ook een deel inzetten op preventie. Dit kunnen we doen, omdat er in de afgelopen periode mede dankzij de PvdA Oss een sterk en solide financieel beleid is gevoerd.

  1. PvdA Oss staat voor één gezin, één plan en één regisseur

Veel kinderen krijgen te laat of geen hulp. Wachtlijsten en bureaucratie van indicatiestellingen staan snelle zorg in de weg. Hulpverleners zijn meer tijd kwijt met het afvinken van lijstjes, dan met zorg en ondersteuning voor het gezin. Er zijn situaties bekend waarin er per gezin tot wel veertien hulpverleners over de vloer komen. Wij zijn daarom voor één gezin met één plan en één ondersteunende professional. Zo wordt er minder doorverwezen en wordt er gezocht naar een op maat gesneden oplossing voor complexe problemen zoals schulden, verwaarlozing of andere vormen van kindermishandeling of psychiatrische problemen.

  1. PvdA Oss pleit voor ombudsman voor zorg en jeugd

De gemeente krijgt per 1 januari 2015 een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de jeugdzorg en de WMO. Er gaat veel veranderen in de manier van werken in de zorg. Bij zo’n verandering is het belangrijk dat bewoners bij een onafhankelijke instantie een klacht kunnen indienen. De PvdA wil daarom voor minimaal drie jaar in Oss een ombudsman voor zorg en jeugd. De PvdA ziet veel voordelen in het organiseren van de zorg dichter bij mensen, maar beseft dat er met de nieuwe werkwijze ook wel eens iets mis kan gaan. Bij zo’n grote verandering heb je een onafhankelijke instantie nodig die voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. De ombudsman kan mensen bijstaan die verstrikt raken in bureaucratie, zorg krijgen die niet goed past bij het probleem dat ze hebben of klachten hebben over partijen. De ombudsman moet toegang krijgen tot het hoogste bestuurlijke niveau zodat er snel knopen kunnen worden doorgehakt.

  1. PvdA Oss investeert in wijkgerichte aanpak

De PvdA Oss wil dat zorg en ondersteuning in de buurt van inwoners wordt gegeven door multidisciplinaire wijkteams, samengesteld vanuit de psychiatrie, schuldhulpverlening, jeugdhulpverlening, gedragswetenschappers, consultatiebureaus, de kinderbescherming etc. Daarnaast krijgen wijkverpleegkundigen net als de huisarts een centrale plek in de wijk, dicht bij de mensen. Zo maken we de zorg in de wijk beter. Voor iedereen. De wijkverpleegkundige vervult een onmisbare rol bij het leveren van goede zorg achter de voordeur. Dit is niet alleen belangrijk om de zorg zoveel mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van mensen zelf, maar ook om deze veel efficiënter te maken. Zonder stopwatchzorg en ingewikkelde protocollen. Ook krijgt de wijkverpleegkundige de ruimte om de zorg af te stemmen met andere professionals, te ondersteunen in het zelfredzaam worden van mensen en het voorkómen van klachten en aandoeningen.

  1. PvdA Oss zet in op loket voor ondersteuning en begeleidingvanmantelzorgers

De PvdA Oss heeft grote waardering voor mantelzorgers die veel en intensieve zorg voor hun naasten op zich nemen. De PvdA wil hen beter ondersteunen, zodat overbelasting wordt voorkomen en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. In het keukentafelgesprek wordt samen met de gemeente en andere betrokkenen besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg moet afgestemd worden op de zorg die door mantelzorgers wordt gegeven. Mantelzorg is nooit verplicht. Er blijft een vangnet voor hen die geen netwerk hebben of een netwerk hebben dat niet kan voorzien in de gewenste ondersteuning. Het loket is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met al hun vragen over respijtzorg, over hoe je afspraken maakt met je werkgever, over cursussen en ondersteuning door professionals. De huidige informatie over mantelzorg is momenteel in de gemeente Oss te versnipperd en we zien daarom graag een centraal loket, zodat mantelzorgers weten op welke ondersteuning ze kunnen rekenen en ze een vast aanspreekpunt hebben op wie ze kunnen bouwen.