WMO (verordening)

De verordening is een verdere uitwerking van de kaders zoals die eerder door de raad zijn vastgesteld in de WMO-beleidsplannen. Dat alle regiogemeenten een vrijwel identieke verordening vaststellen vinden wij een pre voor de regionale samenwerking en de gezamenlijke inkoop van zorgproducten. Er is al heel veel gezegd over de transitie van de WMO. Daar valt wat ons betreft op dit moment weinig meer aan toe te voegen. Deze WMO-verordening kan wat de PvdA betreft zo vastgesteld worden.

Vasthouden aan de methodiek van de Kanteling, leveren van maatwerk. Bij het
beoordelen welke oplossingen nodig zijn gaan we uit van de behoeften en persoonskenmerken van de belanghebbende.

Positieve signalen van wijkverpleegkundige Pantein en vanuit medewerkers Brabant Zorg. Minder bureaucratie in de langdurige zorg als het gaat om de indicatie. Meer bevoegdheden voor zelfsturende teams, minder overhead. Wij willen dan ook de zorg dicht bij de inwoners brengen en organiseren vanuit de wijk. Daar hoort ook bij dat mantelzorgers goed ondersteunt worden.

  1. Wel aandacht voor de pilot HH op een drietal onderdelen:
    De keukentafelgesprekken lopen volgens de signalen die de raad bereiken nog steeds niet goed. Dat erkent wethouder Peters ook. Blijkbaar zijn een zorgaanbieders niet altijd in staat om dit op een goede manier te doen. Misschien moet dit dan maar door een onafhankelijk iemand gedaan worden bijv wijkverpleegkundige en/of sociale wijkteam.
  2. Het lijkt er op dat in de uren toekenning cliënten structureel worden gekort op uren en dat het maatwerk zoals bedoeld niet wordt geleverd. De lumpsum vergoeding levert blijkbaar de negatieve prikkel om generiek minder uren te leveren en dat was niet de bedoeling.
  3. Wij vragen nog wel bijzondere aandacht voor de klachtenregeling, bij de uitwerking van deze verordening. Een klachtenregeling van zorgaanbieders zelf heeft toch het karakter van de slager die zijn eigen vlees keurt. De PvdA-fractie pleit er voor om ook een onafhankelijke klachtencommissie/ zorg-ombudsman in te stellen!

Pilot HH in relatie tot extra huishoudelijke hulp toelage. Goed dat de extra toelage is aangevraagd. Er wordt naast de pilot HH een soort dienstencheque ingevoerd voor een aparte doelgroep. Maar willen we wel twee systemen?

In november evaluatie van de pilot HH. Wij vragen de wethouder om de gemeenteraad en de WMO-raad te betrekken in die evaluatie en ook in de verdere keuzes voor 2015 en om daar tevens de invulling van de extra toelage HH in mee te nemen. Wellicht kan een systeem van dienstencheques een alternatief zijn voor de huidige werkwijze, mits de eigen bijdrage naar rato van inkomen wordt geheven en/of compensatie van de inkomens tot 120% minimum loon.