Banenplan ‘Samen werken aan Oss’

Door de economische crisis is de werkloosheid ook in Oss opgelopen. Als gevolg van bedrijfssluitingen en reorganisaties raakten velen hun baan kwijt en vonden niet of moeilijk een nieuwe werkgever. Momenteel is de werkloosheid in Oss 7,6 % en ligt daarmee hoger dan in vergelijkbare gemeenten. De PvdA wil daarom een stevige aanpak om de werkgelegenheid in de gemeente Oss en de regio Noordoost-Brabant weer op poten te krijgen. Er moet een Plan voor de Arbeid komen, gericht op uitbreiding van de werkgelegenheid, het creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen. Met dit plan willen wij dat de Ossenaren die een baan hebben aan de slag blijven en dat de Ossenaren die nu geen baan hebben weer aan de slag kunnen
  1. PvdA Oss pleit voor actieve inzet op de ‘Asscher’-sectorplannen bouw, zorg en transport

Oss heeft bewezen dat door samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven het mogelijk is om de klappen van de crisis op te vangen. Door middel van initiatieven zoals de oprichting van het Pivotpark na het massale banenverlies bij farmabedrijf MSD, en de ‘Kracht van Oss’ om nieuwe bedrijvigheid – en dus werk – richting Oss te brengen. De PvdA Oss wil dat de gemeente een proactieve rol aanhoudt om samenwerking verder te stimuleren. Een concreet doel voor behoud en uitbreiding van werkgelegenheid is om binnen de Osse sectoren bouw, zorg en transport gezamenlijk actief in te zetten op de landelijke ‘Asscher-sectorplannen’.

  1. PvdA Oss zet in op terughalen ‘maak-industrie’ naar Oss (reshoring)

Met het eerder vertrek van o.a. Desso, Philips en MSD is veel werk verloren gegaan in met name de maakindustrie. Onderzoeksbureau TNS Nipo deed in opdracht van Het Financieel Dagblad onderzoek onder Nederlandse ondernemers naar reshoring, ofwel terughalen van Nederlandse productiebedrijven. Eén op de tien ondervraagden die activiteiten in het buitenland heeft ondergebracht, brengt die terug en één op de twintig overweegt het, blijkt uit het onderzoek. PvdA Oss vindt dat dat deze ontwikkeling kansen biedt voor Oss die we met gemeentelijke inzet, landelijke committent  en Europese subsidies moeten aanboren.

  1. Voor de PvdA Oss staan niet cijfers, maar talent centraal

De PvdA wil dat de komende vier jaar van zoveel mogelijk mensen met een Wajong-, WSW- en WWB-uitkering de talenten in kaart worden gebracht zodat er een optimale match kan worden gemaakt met de arbeidsmarkt. De invoering van de Participatiewet biedt hier mogelijkheden voor, doordat niet je ‘gebrek’, maar juist je talent leidend is. We willen dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor langdurige werklozen en ouderen die hun baan zijn kwijt geraakt. Juist voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het vinden van een baan in economisch slechte tijden extra moeilijk. Deze groep verdient aandacht en steun van de gemeenten. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld door voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden door binnen de eigen organisatie vijf procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.

  1. PvdA Oss wil via Jongerenvouchers voor werkgevers jongeren snel aan een baan helpen

De PvdA pleit om via Jongerenvouchers werkzoekende jongeren in een uitkeringssituatie voor minimaal zes maanden werkervaring op te laten doen. De werkgever ontvangt hiervoor een tegemoetkoming in de salariskosten van € 2.500,-. Zo wordt het aannemen van een werkzoekende jongere aantrekkelijker voor de werkgever, doet de jongere werkervaring op en is hij of zij niet meer afhankelijk van een uitkering. Het Jongerenvouchersysteem heeft onder andere in Leeuwarden goede resultaten laten zien waarvan we in Oss kunnen profiteren.

  1. PvdA Oss investeert in een bruisende stad voor Oss

De PvdA wil vooruit met Oss. We zijn een economisch sterke stad doordat we durven te investeren in voorzieningen die onze stad aantrekkelijk maken om een bedrijf te vestigen. Wij zorgen voor een goed vestigingsklimaat, met goede en bereikbare bedrijfsterreinen. De uitgifte van percelen op Vorstengrafdonk heeft nu onze eerste prioriteit. Voor de middellange termijn is de ontwikkeling van bedrijventerrein Heesch-West van cruciaal belang voor de werkgelegenheid in onze regio. Bij een goed vestigingsklimaat hoort ook dat we investeren in een goed woonklimaat. Dit doen we door te investeren in een aantrekkelijk stadscentrum, in schone en veilige wijken en in de leefbaarheid van onze prachtige kernen.