Standpunten

Zoeken

Afvalbeleid

De afgelopen jaren is de commissie ruimte bezig geweest met het samenstellen van een voortraject voor het afvalbeleid in de gemeente Oss. Tijdens deze periode zijn er verschillende scenario's en stellingen beschreven waarop iedere fractie zijn visie heeft gegeven.

Lees verder

Agrarische bebouwing

Onze fractie heeft in de commissie ruimte opiniërend gesproken over oplossingsrichtingen voor het probleem dat gaat ontstaan als er in het buitengebied boerderijen leeg komen te staan aangezien we verwachten dat er steeds meer boerenbedrijven in de polder gaan verdwijnen.

Lees verder

Banenplan ‘Samen werken aan Oss’

Door de economische crisis is de werkloosheid ook in Oss opgelopen. Als gevolg van bedrijfssluitingen en reorganisaties raakten velen hun baan kwijt en vonden niet of moeilijk een nieuwe werkgever. Momenteel is de werkloosheid in Oss 7,6 % en ligt daarmee hoger dan in vergelijkbare gemeenten. De PvdA wil daarom een stevige aanpak om de werkgelegenheid in de gemeente Oss en de regio Noordoost-Brabant weer op poten te krijgen. Er moet een Plan voor de Arbeid komen, gericht op uitbreiding van de werkgelegenheid, het creëren van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen. Met dit plan willen wij dat de Ossenaren die een baan hebben aan de slag blijven en dat de Ossenaren die nu geen baan hebben weer aan de slag kunnen

Lees verder

Duurzaamheid

Al het beleid moet wat ons betreft houdbaar zijn in de toekomst. Daarom moeten we breed inzetten op alternatieve energiebronnen. In het buitengebied betekent dit het plaatsen van een 10 tot 12 windmolens naast de N329 ten noorden van de haven. Ook willen we investeren in het energiezuiniger maken van huizen. De gemeente is niet de enige partij die hier een rol in kan spelen. We zullen burgers zelf aanmoedigen om eigen initiatieven zoals Buurkracht Ruwaard-Staatsliedenbuurt te ontplooien.

Lees verder

Fietsen in het Centrum

Naar aanleiding van de fietsenquête is PvdA Oss tegen voortzetting van huidige proef met fietsen in het centrum Oss.

Lees verder

Goederenspoor Elzenburg

Lees verder

Jeugdzorg

Er is nog onduidelijk over zowel de korting op budgetten als over de uitgaven waar we in 2015 daadwerkelijk voor komen te staan. Helpt het dan om bij voortduren moord en brand te schreeuwen? Nee ! Helpt het om maar af te wachten hoe het gaat lopen en denken dat Den Haag het wel gaat oplossen? Nee !

Lees verder

Kunst- en Cultuurvisie

Kunst en cultuur is een belangrijk thema voor de PvdA. Toch hebben we in ons Verkiezingsprogramma 2011- 2014 aangegeven dat er bezuinigd moest worden. Vanaf het eerste moment heeft de PvdA veel moeite gedaan om samen met de andere partijen en met de betrokken instellingen in gesprek te gaan met de vraag; hoe kunnen we bezuinigingen en tegelijkertijd het culturele aanbod vernieuwen? We zijn er trots op dat we vanaf het begin stevig de discussie zijn ingegaan en dat onze ideeën nu duidelijk zichtbaar in de visie verwerkt zijn.

Lees verder

Mestfabriek

Ondanks veel bezwaar verleent het provinciebestuur een vergunning voor de vestiging van een Mega Mestfabriek in Oss. Hiermee lijkt D66 gedeputeerde Anne-Marie Spierings de komst van de fabriek er kost wat kost door te drukken.

Lees verder

Openbaar vervoer

Inwoners van de gemeente Oss moeten zich veilig door de stad en het groene gebied kunnen bewegen. Of dat nu op de fiets, in de auto of met het openbaar vervoer is. Goede verbindingen met de rest van Nederland zijn van groot economisch belang voor de gemeente, zoals een hoogfrequent spoor en een goede aansluiting op het hoofdwegennet. Wij zetten daarom in op investeringen in het hoogwaardig interregionaal openbaar vervoer (HOV), waar daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt, zoals de sterk verbeterde verbinding met het ziekenhuis Bernhoven en Eindhoven. Als alternatief voor de bovengenoemde OV-busjes verwelkomt de PvdA initiatieven van kleinschalige regiotaxi´s.

Lees verder

Openbare Ruimte

Wonen in een veilige en schone wijk is voor iedereen belangrijk. Een huis om je in thuis te voelen is een van de belangrijkste voorwaarden voor een gelukkig leven.

Lees verder

Participatie

Het is onze ambitie om iedereen die aan de kant staat, met of zonder beperking, terug te krijgen in het arbeidsproces als de kans daartoe aanwezig is. Werk geeft inkomen en is belangrijk om zelf te kunnen voorzien in de basisbehoeften, maar het zorgt ook voor zelfwaarde, sociale contacten en een netwerk.

Lees verder

Speelruimte

Lees verder

Windpark

Wethouder Hoeksema heeft gezorgd dat, in het kader van Duurzaamheid, het windpark weer op de agenda staat. In 2005 heeft de gemeenteraad al ingestemd om het gebied aan de noordzijde van de N329 (Elzenburg-De Geer) nader te onderzoeken voor de realisatie van een windpark. De procedure kon toen niet worden gestart omdat de windmolens de radarpost van Volkel zouden verstoren. Nu de wetgeving over de verstoring is aangepast, wordt de commissie ruimte dit punt opnieuw voorgelegd.

Lees verder

WMO (verordening)

De verordening is een verdere uitwerking van de kaders zoals die eerder door de raad zijn vastgesteld in de WMO-beleidsplannen. Dat alle regiogemeenten een vrijwel identieke verordening vaststellen vinden wij een pre voor de regionale samenwerking en de gezamenlijke inkoop van zorgproducten. Er is al heel veel gezegd over de transitie van de WMO. Daar valt wat ons betreft op dit moment weinig meer aan toe te voegen. Deze WMO-verordening kan wat de PvdA betreft zo vastgesteld worden.

Lees verder

Woningmarkt

Voor de PvdA is het van groot belang dat iedereen binnen een redelijke termijn een betaalbare woning kan vinden. In samenwerking met woningcorporaties kunnen we zorgen voor een juiste mix van huur- en koopwoningen.

Lees verder

Zorgplan ‘Samen zorgen voor Oss’

Er verandert veel in de zorg. De rijksoverheid heeft het geld voor ondersteuning thuis en de jeugdzorg doorgeschoven naar de gemeenten. Een grote verantwoordelijkheid. Deze taak kan de gemeente Oss aan, mits dingen goed geregeld worden en het geld eerlijk wordt ingezet. Op straat merk je dat ouderen, maar ook jongeren zich zorgen maken of ze in de toekomst nog wel de zorg krijgen die ze nodig hebben. Als mensen langdurig zijn aangewezen op steun van anderen is het belangrijk dat deze steun dicht bij mensen staat en niet verstopt is in een woud van bureaucratie. Wie het in eigen omgeving niet kan regelen, krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft. Door zorg eenvoudiger te maken en dichter naar de wijk of kern te brengen, willen wij de slag slaan die nodig is om de zorg in Oss toekomstbestendig te maken.

Lees verder