Door Thijs de Boer op 7 december 2015

Thema avond over (intensieve) veehouderij en volksgezondheid

De delicate balans tussen de belangen van de volksgezondheid en de agrarische sector in onze regio was het onderwerp van een goed bezochte themavond van de PvdA Oss onder leiding van raadslid Iris van Dinther. Het spits werd afgebeten door oud-wethouder Hendrik Hoeksema, die in een Pecha Kucha pitch met als titel: “De landbouwkalender 2040: hoe voedsel weer ongewoon werd” zijn visie gaf op voedselvoorziening in de toekomst. Hij verwacht dat de Ossenaren hun voedsel gaan kopen in een grote Biologische Versmarkt met productie vlakbij de stad en de intensieve veehouderij op afstand. Directe aanleiding voor deze bijeenkomst was de discussie over de door de GGD geadviseerde 250 meter zone om agrarische bedrijven in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Op dit moment wordt een groot volksgezondheidsonderzoek (VGO) afgerond over de relatie veehouderij-gezondheid. Namens de GGD gaven Renske Nijdam en Sandra van Dam een presentatie over de (voor;opige) stand van zaken bij dit onderzoek. Zij lieten zien met metingen van o.m. geur, geluid en fijnstof dat die niveau’s op 250 meter afstand van de bron niet meer verschillen van achtergrond metingen. Voor  de belangrijke zoonosen (infectieziekten zoals b.v. Q-koorts) en endotoxinen is kwantificering moeilijk. Ook de beleving van overbelasting is onderwerp van onderzoek waarbij wordt samengewerkt met een adviserende klankbord groep. Ze adviseren om de 250 meter als een generieke indicatie te gebruiken en vervolgens de situatie per geval gedetailleerd in kaart te brengen (gedifferentieerde handhaving). Een dergelijke aanpak wordt gevolgd door de gemeente Oirschot. PvdA statenlid Antoinette Knoet gaf een heldere uiteenzetting over de rol van het Rijk (dieren en fijnstof), Provincie (milieu, economie en ruimtelijke ordening) en Gemeente (geur; bestemmingsplannen). In de discussie over megastallen is aantal dieren alleen geen goed criterium, het gaat vooral ook over hoe het is opgezet. Ook van belang is dat in de toekomst zo’n 40% van de bedrijven verdwijnt (niet rendabel, geen opvolger). Dit biedt goede mogelijkheid voor een herinrichting van het buitengebied om zo overlast in te dammen. Marianne van de Ven gaf een toelichting op de rol van het Waterschap, toch vooral gericht op de kwaliteit van het water en het gewenste grondwaterpeil. In de discussie werd gewezen op het feit dat alleen bij uitbreiding of nieuwbouw eisen worden gesteld; dat zou ook moeten gelden voor bestaande bedrijven. Opgemerkt werd ook dat om nieuwbouw in de kernen van Oss mogelijk te maken  een 50(!)meter grens wordt gehanteerd. Samenwerking met de veterinaire sector is van belang, i.h.b. vanwege het antibiotica gebruik. Vanaf 1 januari start hiervoor een campagne. Tot slot, een informatieve avond waarin kennis overdracht met alle zeker en onzekerheden centraal stond. Met de uitkomsten van het uitgebreide VGO onderzoek zullen college en gemeenteraad aan de slag moeten, voorjaar 2016. Voor een gezonde toekomst.

Thijs de Boer

Thijs de Boer

Sinds de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 april 2013 is het afdelingsbestuur weer op volle sterkte met de verkiezing van drie nieuwe bestuursleden. Thijs de Boer is gekozen tot voorzitter van de PvdA in Oss/Maasland. De functie van voorzitter was beschikbaar gekomen omdat bestuursvoorzitter Henny van Uden om persoonlijke redenen was teruggetreden. Thijs de Boer

Meer over Thijs de Boer