Door Iris van Dinther op 17 november 2016

PvdA Oss wil geen Mega Mestfabriek op Elzenburg

In juni, vlak voor de zomervakantie, werd Oss overvallen met het plan om een mestfabriek van ongekende omvang in Oss te bouwen. De provincie Noord Brabant en het Osse college van B&W hadden hier in alle stilte afspraken over gemaakt met de boeren coöperatie MACE en de Osse Overslag Centrale (OOC).

De PvdA-fractie heeft direct kritische vragen gesteld over de gezondheidsrisico’s en zich vanaf het allereerste moment afgevraagd waarom het Osse college van B&W de komst van zo’n mestfabriek mogelijk wil maken.

In de maanden na juni hebben wij heel veel informatie verzameld en alle ontwikkelingen nauwlettend gevolgd.

De maatschappelijke onrust is groot en is er is heel veel bezorgdheid over de risico’s voor de volksgezondheid, met name in de woonwijken dichtbij industrieterrein Elzenburg. In korte tijd zijn er heel veel zienswijzen ingediend op de ontwerp-vergunning voor de mestfabriek. Ook het Osse college van B&W heeft een zienswijze ingediend en in een aanvulling daarop staat: “De huidige ontwerp-beschikking biedt onvoldoende zekerheid en onvoldoende bescherming voor de omgeving en voor de gemeente Oss.” Hiermee geven onze burgemeester en wethouders dus zelf impliciet aan dat deze fabriek een groot risico is voor de omgeving.

Omwonenden hebben direct aangedrongen op een diepgaand onderzoek naar de risico’s van de mestfabriek. Helaas is er voor een goed onderzoek veel te weinig tijd geweest en de scope van het onderzoek is door de provincie enorm ingeperkt.

Ondanks alle zorgen en verzet, heeft de provincie Noord-Brabant besloten om de komst van de Mega Mestfabriek naar Oss toch door te drukken. Op 15 november heeft Gedeputeerde Staten van Noord Brabant de definitieve beschikking afgegeven voor de omgevingsvergunning fase 1 milieu. De zienswijzen zijn in feite gewoon naar de prullenmand verwezen.

De Osse PvdA-fractie vindt dat de “ja, mits houding” van het Osse college van B&W nu geen stand meer kan houden. De risico’s voor de volksgezondheid zijn te groot, de uitstoot van ammoniak en fijnstof geeft een toename van longklachten. De Mega Mestfabriek zal bovendien zorgen voor heel veel overlast van vrachtverkeer. Voor het vervoer van de mest komen er straks dagelijks 60 tot 70 vrachtauto’s met drijfmest vanuit de Peel naar Oss.

Wat moet er nu gebeuren ? De PvdA-fractie is van mening dat er geen Mega Mestfabriek in Oss mag komen en wat ons betreft ook niet elders in Brabant. Het Osse college van B&W kan hier wat ons betreft niet meer aan mee werken en moet er alles aan doen om de komst van de mestfabriek tegen te houden.

Allereerst door hierover in overleg te gaan met de provincie.

En daarnaast alle procedurele mogelijkheden aan te grijpen door:

  • in beroep te gaan tegen de beschikking vergunning fase 1 milieu;
  • door een negatief advies af te geven op een ontwerpbeschikking fase 2 bouw;
  • door zienswijzen in te dienen tegen een ontwerpbeschikking fase 2 bouw;
  • en last but not least het bestemmingsplan Elzenburg niet aan te passen, waardoor de mestfabriek niet in het huidige bestemmingsplan past.

Er zijn nog steeds mogelijkheden om de komst van de Mega Mestfabriek naar Oss te voorkomen:

  • omdat de mestfabriek in strijd is met de Verordening Ruimte 2014, moet Provinciale Staten instemmen met de beschikking fase 2 bouw. De leden van Provinciale Staten kunnen gedeputeerde Anne Marie Spierings nog een halt toe roepen;
  • de gemeenteraad van Oss moet nog een besluit nemen over een gewijzigd bestemmingsplan Elzenburg. Door die bestemmingsplanwijziging af te wijzen  wordt de komst van de mestfabriek onmogelijk. De Osse raadsleden hebben dus wel degelijk een kans om de komst van de Mega Mestfabriek te voorkomen !!

Voor de Osse PvdA-fractie is het standpunt helder, geen Mega Mestfabriek op Elzenburg. Wij hopen dat de andere fracties in de Osse raad deze keus ook zullen maken.

 

Iris van Dinther

Iris van Dinther

Ik ben Iris van Dinther, geboren en getogen in Oss. Ik ben getrouwd met Marianne en we hebben een zoon Maarten, die een HBO-opleiding Bedrijfskundige IT volgt aan de Avans in den Bosch. Ik werk al sinds 1986 bij Diosynth/ Organon en na een aantal overnames nu bij Aspen Pharma. Ik ben al ruim 25

Meer over Iris van Dinther