5 april 2017

Osse PvdA roept college op om zienswijze in te dienen m.b.t. Mestverwerking

De door de Provincie voorgestelde wijzigingen van de Verordening ruimte 2014 hebben als gevolg dat alle huidige beperkingen m.b.t. mestfabrieken op industrieterreinen in en tegen stedelijke gebieden komen te vervallen. Zo mag de mest straks ook uit overbelaste gebieden in Gelderland of Noord-Limburg komen. En door het vervallen van de begrenzing van de mestverwerkingscapaciteit in Brabant dreigt verdere uitbreiding van mestverwerking op industrieterreinen zoals Elzenburg, als de plannen van OOC inderdaad vrij baan krijgen.

De PvdA fractie raadt het college met klem aan om een zienswijze in te dienen tegen het loslaten van de capaciteit van mestverwerking in relatie tot de wettelijke plicht om mest uit Brabant te verwerken.

Daarentegen worden voor veehouderijen de mogelijkheden om mest te verwerken of voor te bewerken juist kleiner. Zo wordt de  voorwaarde van een 1e bewerking van de mest op het eigen veehouderijbedrijf in de gewijzigde verordening losgelaten. Hierdoor worden kleinschalige lokale initiatieven van veehouders in onze gemeente belemmerd. Veehouders missen hierdoor de voordelen die voorbewerking op kunnen leveren en maken meer kosten voor het laten verwerken van grote volumes drijfmest. Bovendien kan als gevolg van deze wijzigingen de in Oss beoogde mestfabriek niet meer gehouden worden aan de voorwaarde om voorbewerkte mest te verwerken in plaats van drijfmest, met als gevolg extra verkeersoverlast en een hoger risico op emissie van bijvoorbeeld ammoniak en dierlijke ziekteverwekkers.

De PvdA fractie raadt het college met klem aan om een zienswijze in te dienen tegen het enerzijds niet verplichten van voorbewerking van mest op het eigen veehouderijbedrijf (of i.s.m. bedrijven daar omheen) en anderzijds tegen de beperkingen die doorgevoerd worden m.b.t. mestverwerking op veehouderijen, agrarisch technische hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven.

Tot slot vraagt de PvdA fractie de andere raadsfracties in de Osse gemeenteraad om ondersteuning van haar verzoek aan de gemeente Oss om een zienswijze in te dienen op de Ontwerpwijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017.