29 mei 2016

Komst van mestverwerkingsfabriek naar Oss baart de PvdA grote zorgen

Gezien de grote maatschappelijke onrust die eerder in Landhorst is ontstaan, heeft de PvdA-fractie grote zorgen over de komst van de mestverwerkingsfabriek naar Oss. Het mag dan in de ogen van gedeputeerde Anne-Marie Spierings van de provincie Noord Brabant zo zijn dat deze fabriek beter past op een industrieterrein dan in het buitengebied. De risico’s m.b.t. volksgezondheid en stankoverlast zijn zo mogelijk nog groter dan in Landhorst, omdat de mestverwerkingsfabriek nu in de nabije omgeving van dicht bevolkte woongebieden wordt gebouwd. De nieuwe wijk Horzak en een deel van de Schadewijk ten noorden van de Singel 40/45 vallen zelfs binnen een straal van 1 km van de beoogde mestfabriek.

De PvdA fractie heeft daarom een lange lijst met artikel 41 vragen aan het college van B&W gesteld. Onze fractie wil weten waarom het college aan de komst van de mestfabriek naar bedrijventerrein Elzenburg wil meewerken, in de wetenschap dat er in Landhorst zoveel verzet tegen deze fabriek is geweest.

Naast de stankoverlast van deze grootschalige mestfabriek, zijn er ook risico’s voor de volksgezondheid vanwege de uitstoot van ziekteverwekkers (zoönosen) en fijnstof. De PvdA-fractie wil dan ook dat er eerst uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar alle risico’s van de mestverwerking, voordat er een besluit over de komst van de fabriek kan worden genomen. De PvdA-fractie wil ook weten welke technische maatregelen worden genomen om de genoemde risico’s tot een minimum te beperken.

Tot slot wil de PvdA-fractie dat een besluit over de komst van deze fabriek naar Elzenburg eerst aan de gemeenteraad van Oss raad wordt voorgelegd.

artikel 41 vragen afspraken mestverwerkingsfabriek